Blago Vjere

IP 2. Totus Tuus

BIBLIJSKA MJESTA U HOMILIJAMA I GOVORIMA IVANA PAVLA II. PRIGODOM PASTIRSKOGA POSJETA BOSNI I HERCEGOVINI 12. I 13. TRAVNJA 1997.

STIPO KLJAJIĆ

Sažetak

Autor s biblijskoga stajališta analizira govore pape Ivana Pavla II. prigodom njegova pastirskoga posjeta Bosni i Hercegovini 12. i 13. travnja 1997. Cilj rada jest vidjeti na koje je biblijske tekstove Ivan Pavao II. stavio naglasak i pokušati otkriti razloge zbog kojih je izabrao upravo te, bilo da ih citira bilo da se nalaze u pozadini njegovih govora. Zato će se u radu analizirati njegove dvije homilije (na slavlju Večernje u katedrali i na svečanom misnom slavlju na stadionu Koševo), pozdravni i oproštajni govori (dva govora u sarajevskoj zračnoj luci; pozdravni govori mitropolitu dabro-bosanskom gospodinu Nikolaju, reisu-l-ulemi Islamske zajednice u BiH, predsjedniku židovske općine u Sarajevu) te govori izrečeni članovima Predsjedništva BiH i članovima Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Već i sama činjenica da je Ivan Pavao II. svoju homiliju na svečanom misnom slavlju naslovio biblijskim citatom Zagovornika imamo kod Oca - Isusa Krista, Pravenika (1 Iv 2,1) te da je homiliju na Večernjoj u katedrali započeo citatom iz Prve Petrove (Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, 1 Pt 2,9) govore o važnosti Svetoga pisma za Ivana Pavla II. koju je želio posredovati i vjernicima i stanovnicima ratom izranjene Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi: biblijska mjesta; pastirski pohod; Ivan Pavao II.; Sarajevo; Bosna i Hercegovina

O autoru

STIPO KLJAJIĆ (Ljubatovići (BiH), 1980.) član je franjevačke provincije Bosne Srebrene (Sarajevo). Osnovnu školu završio je u Novom Šeheru, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Baškoj Vodi (HR) i Visokom (BiH), a filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (2000. - 2006.). Godine 2011. postiže licencijat iz biblijskih znanosti na Papinskom biblijskom institutu, s temom Il gesto generoso della peccatrice perdonata. Un esegetico-sincronico studio di Lc 7,36-50. Godine 2015. postiže doktorat iz biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Antonianum s temom Il ruolo di Ioab nella Narrazione di Successione. Analisi narrativa e valutazione del ruolo di Ioab in 2 Sam 9-20; 1 Re 1-2. Profesor je biblijskih znanosti na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu od akademske godine 2015./2016., a u zimskom semestru 2017./2018. radi kao vanjski suradnik na Katedri Staroga zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao gost predavač predavao je i na Katoličkom bogoslovom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Do sada je objavio dvije knjige, uredio desetak knjiga i zbornika, napisao desetak znanstvenih i desetine stručnih i popularno-znanstvenih članaka.

English

BIBLICAL PLACES IN THE HOMILIES AND SPEECHES OF JOHN PAUL II ON HIS PASTORAL VISIT TO BOSNIA AND HERZEGOVINA, APRIL 12 AND 13, 1997

STIPO KLJAJIĆ

Abstract

The author analyzes the speeches of the Pope John Paul II given on his pastoral visit to Bosnia and Herzegovina, on April 12 and 13, 1997, from a biblical point of view. The aim of the paper is to see which biblical texts John Paul II put an emphasis on and to try to discover the reasons for which he chose precisely those, whether he cited them or whether they were in the backgrounds of his speeches. Therefore, the paper will analyze his two homilies (at the Vespers celebration in the Cathedral and at the mass celebration at the Koševo stadium), welcome and farewell speeches (two speeches at the Sarajevo airport; welcome speeches to the Metropolitan of Dabro-Bosnia, Mr. Nikolaj, Reisu-l-ulemi of the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina, the President of the Jewish Municipality in Sarajevo) and speeches delivered to the Members of the Presidency of Bosnia and Herzegovina and the Members of the Episcopal Conference of Bosnia and Herzegovina. Even the very fact that John Paul II titled his homily at the mass celebration with the biblical quote We have one who speaks to the Father in our defence - Jesus Christ, the Righteous One (1 John 2:1) and that he began the homily at the Vespers in the Cathedral with a quote from 1 Peter (You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, 1 Pt 2:9). This speaks about the importance of the Holy Scriptures for John Paul II which he wanted to convey to the believers and the residents of war-torn Bosnia and Herzegovina.

Keywords: biblical places; pastoral campaign; John Paul II; Sarajevo; Bosnia and Herzegovina

About the author

STIPO KLJAJIĆ (b. 1980, Ljubatovići/Bosnia and Herzegovina) is a member of the Franciscan Province of Bosna Srebrena (Sarajevo). He completed elementary school in Novi Šeher, the Franciscan Classical Grammar School in Baška Voda (Croatia) and Visoko (Bosnia and Herzegovina), and philosophical and theological studies at the Franciscan Theology in Sarajevo (2000-2006). In 2011, he obtained a licentiate in biblical sciences at the Pontifical Biblical Institute, with the topic Il gesto generoso della peccatrice perdonata. Un esegetico-sincronico studio di Lc 7,36-50. In 2015, he obtained a doctorate in biblical theology at the Antonianum Pontifical University, with the topic Il ruolo di Ioab nella Narrazione di Successione. Analisi narrativa e valutazione del ruolo di Ioab in 2 Sam 9-20; 1 Re 1-2. He has been a professor of biblical studies at the Franciscan Theology in Sarajevo since the academic year 2015/16, and in the winter semester of the academic year 2017/18 works as an external associate at the Old Testament Department of the Catholic Theological Faculty of the University of Zagreb. He also taught as a guest lecturer at the Catholic Theological Faculty of the University of Osijek. So far, he has published two books, edited a dozen books and anthologies, written a dozen scientific and dozens of expert and popular-scientific articles.