Blago Vjere

IP 2. Totus Tuus

EKUMENSKI NAGLASCI PAPE IVANA PAVLA II. U KONTEKSTU HODOČAŠĆA U HRVATSKOJ

ANTUN JAPUNDŽIĆ

Sažetak

Dugi pontifikat pape Ivana Pavla II. obilježile su brojne pastoralne aktivnosti na različitim područjima, pa tako i na području njegova djelovanja i odnosa prema drugim kršćanima. U tom smislu Papa je na području ekumenizma i ekumenskoga dijaloga učinio brojne korake kako objavljivanjem brojnih dokumenata koji donose ekumenske naglaske tako i brojnim susretima s predstavnicima drugih Crkava i crkvenih zajednica te propovijedima, govorima i pozdravima u kojima izražava ekumensku dimenziju svoga djelovanja. Njegovi dolasci u Hrvatsku te poruke upućene hrvatskom narodu za vrijeme njegova pontifikata imaju i svoju ekumensku dimenziju. Upravo u ovome istraživanju, a na tragu objavljenih izvora, žele se staviti pojedini ekumenski naglasci s posebnim osvrtom na one poruke i nastojanja koja je Papa uputio hrvatskome narodu vezano uz suživot različitih kršćanskih denominacija na našim područjima.

Ključne riječi: ekumenski dijalog; ekumenizam; papa Ivan Pavao II. i Hrvati

O autoru

ANTUN JAPUNDŽIĆ (Slavonski Brod, 1981.). Osnovnu školu završio je u Grgurevićima i u Sibinju, a srednjoškolsko obrazovanje u Zagrebu. Diplomirao je 2005. na Teologiji, danas Katoličkom bogoslovnom fakultetu, u Đakovu. Na Papinskom Istočnom institutu u Rimu magistrirao je na temu Il dialogo ecumenico tra Cattolici e Ortodossi nell'insegnamento di Giovanni Paolo II durante il suo pontificato (1978-2005) / Ekumenski dijalog između katolika i pravoslavaca u učenju Ivana Pavla II. tijekom njegovog pontifikata (1978. - 2005.). Na istom Institutu postiže i stupanj doktora znanosti 2015. obranivši doktorsku tezu pod naslovom La visione ecclesiologica del teologo serbo-ortodosso padre Justin Popović (1894-1979) / Ekleziološka vizija srpsko-pravoslavnoga teologa oca Justina Popovića (1894. - 1979.). Na znanstvenom planu sudjeluje na domaćim i međunarodnim simpozijima, a svoje radove objavljuje u domaćim i stranim znanstvenim i stručnim časopisima. Radi kao izvanredni profesor na Katedri fundamentalne, dogmatske i ekumenske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

English

POPE JOHN PAUL II ECUMENICAL EMPHASIS IN THE CONTEXT OF PILGRIMAGES IN CROATIA

ANTUN JAPUNDŽIĆ

Abstract

The long pontificate of the Pope John Paul II is marked by numerous pastoral activities in different areas, including the area of his activities and relations with other Christians. In this sense, the Pope has taken numerous steps in the fields of ecumenism and ecumenical dialogue, both through publishing numerous documents that bring ecumenical emphasis and through numerous meetings with representatives of other Churches and Church communities, as well as sermons, speeches, greetings and the like, where he expresses the ecumenical dimension of his actions. His visits to Croatia, as well as his messages to the Croatian people during his pontificate, also have their own ecumenical dimension. It is in this research, following published sources, that we want to put some ecumenical emphasis with special reference to those messages and efforts that the Pope sent to the Croatian people regarding the coexistence of different Christian denominations in our territories.

Keywords: ecumenical dialogue; ecumenism; Pope John Paul II and Croats

About the author

ANTUN JAPUNDŽIĆ (b. 1981, Slavonski Brod). He completed primary school in Grgurevići and Sibinj, and secondary school education in Zagreb. He graduated in 2005 from Theology, now the Catholic Theological Faculty, in Đakovo. At the Eastern Pontifical Institute in Rome, he received his master's degree on the topic Il dialogo ecumenico tra Cattolici e Ortodossi nell'insegnamento di Giovanni Paolo II durante il suo pontificato (1978-2005) / Ecumenical dialogue between Catholics and Orthodox in the teachings of John Paul II during his pontificate (1978-2005). At the same Institute, he obtained the degree of Doctor of Science in 2015, defending his doctoral thesis titled La visione ecclesiologica del teologo serbo-ortodosso padre Justin Popović (1894-1979) / The ecclesiological view of the Serbian Orthodox theologist, Father Justin Popović (1894-1979). On a scientific level, he participates in domestic and international symposia, and publishes his works in domestic and foreign scientific and professional journals. He currently works as an associate professor at the Department of Fundamental Dogmatic and Ecumenical Theology at the Catholic Theological Faculty in Đakovo, of the Josip Juraj Strossmayer University in Osijek.