Blago Vjere

IP 2. Totus Tuus

FRANJEVCI I PAPE U UNUTRAŠNJOSTI DALMACIJE U SREDNJEM VIJEKU - ODABRANE EPIZODE

IVAN ALDUK

Sažetak

Dalmatinsko je srednjovjekovlje spomenički i historiografski izuzetno bogato razdoblje. Društvo je tijekom tih nekoliko stoljeća prolazilo kroz brojne procese i promjene koji su se odražavali i u svim aspektima materijalnoga stvaralaštva. Dramatični i dugotrajni kraj antike, stvaranje i nestanak rane hrvatske države, oblikovanje srednjovjekovnoga plemstva, izmjene vladarskih dinastija, razvoj komuna na obali i njihov utjecaj na zaleđe, uloga Crkve u srednjovjekovnomu društvu, uspostava mletačke vlasti, osmanska prijetnja - događaji su koji su obilježili ove prostore u vremenu od 6. do prva tri desetljeća 16. stoljeća. Iako možda nešto manje poznato i svakako teže za istraživanje, ovo se bogatstvo odnosi (ili se odnosilo) i na unutrašnjost Dalmacije i na njezinu obalu i otoke. Uloga franjevaca u događajima razvijenoga i kasnoga srednjeg vijeka, a posebno u kasnijim vremenima, svakako je tema vrijedna naše pažnje i istraživanja. Iako su na hrvatskom tlu prisutni gotovo od samih početaka reda, tj. od 13. stoljeća, u unutrašnjosti Dalmacije franjevce sa sigurnošću možemo pratiti od 14. stoljeća. Posebno su zanimljivi njihovi samostani u Sinju i Imotskom. Međutim, ostaje pitanje onoga pretpostavljenog u Vrlici, tj. srednjovjekovnoj Vrh Rici. Danas bi bila teška zadaća pokazati ostatke bilo kojega od spomenutih samostana, što svakako ne umanjuje njihovu važnost, priču o njihovu nastanku i funkcioniranju, ali i o vezama s papinskom kurijom i velikaškom kućom Nelipića/Nelipčića. O svemu tome će biti riječi u ovom predavanju.

Ključne riječi: Dalmacija; srednjovjekovlje; franjevci; Sinj; Imotski; Vrlika; papinska kurija

O autoru

IVAN ALDUK (Split, 1976.) diplomirao je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu godine 2002. Za Konzervatorski odjel Split počeo je raditi kao vanjski suradnik 2000., a u istom Odjelu se i zaposlio godine 2004. Vodio je istraživanja i konzervatorski djelovao na području Solina, Klisa, Hvara (Stari Grad, Hvar, Starigradsko polje) te unutrašnjosti Dalmacije (Sinj, Vrlika, Zadvarje, Poljica, Imotski, Vrgorac). Godine 2022. doktorirao je na Sveučilištu u Zadru na temu Srednjovjekovne fortifikacije u Dalmatinskoj zagori. Pročelnik je Konzervatorskoga odjela u Imotskom te v.d. pročelnika Konzervatorskoga odjela u Dubrovniku.

English

FRANCISCANS AND POPES IN THE CONTINENTAL DALMATIA IN THE MIDDLE AGES - SELECTED EPISODES

IVAN ALDUK

Abstract

The Dalmatian Middle Ages is a period rich in monuments and historiography. During those several centuries, the entire society went through numerous processes and changes that were reflected in all aspects of material creativity. The dramatic and long-lasting end of the Classical period, the creation and disappearance of the early Croatian state, the formation of the medieval nobility, the changes in ruling dynasties, the development of communes along the coast and their influence on the hinterland, the role of the Church in the medieval society, the establishment of Venetian rule, the Ottoman threat - these are the events that marked these areas from the 6th to the first three decades of the 16th century. Although perhaps a little less known and certainly more difficult to research, this wealth applies (or used to apply) to the continental Dalmatia as much as to its coast and islands. The role of the Franciscans in the events of the developed and late Middle Ages, and especially in later times, is certainly a topic worth our attention and research. Although the Franciscans have been present on Croatian soil almost since the beginning of the order, i.e., since the 13th century, in the continental Dalmatia the Franciscans can be traced with certainty since the 14th century. We are particularly interested in their monasteries in Sinj and Imotski. However, the question of the one assumed to have exited in Vrlika, i.e., in the medieval Vrh Rika, remains. Today, it would be a difficult task to point the remains of any of the mentioned monasteries, which certainly does not diminish their importance, the story of their origin and functioning, but also the connections with the papal curia and the noble house of the Nelipićs/Nelipčićs. All this will be discussed in this lecture.

Keywords: Dalmatia; Middle Ages; Franciscans; Sinj; Imotski; Vrlika; papal curia

About the author

IVAN ALDUK was born in 1976 in Split. He graduated in 2002 from the Department of Archaeology of the Faculty of Philosophy in Zagreb. He started working for the Split Conservation Department as an external associate in 2000, to be employed in the Department in 2004. He conducted research and conservation work in the areas of Solin, Klis, Hvar (Stari Grad, Hvar, Starigradsko polje) and the continental Dalmatia (Sinj , Vrlika, Zadvarje, Poljica, Imotski, Vrgorac). In 2022, he received his doctorate at the University of Zadar on the topic Srednjevjekovne fortifikacije u Dalmatinskoj zagori (Medieval Fortifications in Dalmatian Honterland). He is the head of the Ministry of Culture, the Conservation Department in Imotski and acting head of the Ministry's Conservation Department in Dubrovnik.