Blago Vjere

IP 2. Totus Tuus

NASTANAK I UPORABA VATIKANSKE VERZIJE »NAVODNOGA STEPINČEVA PISMA« IZ 1943. SA REFERENCIJALNIM DOKUMENTIMA

BOJAN IVEŠIĆ

O autoru

Don BOJAN IVEŠIĆ, rođen u Zavidovićima 1990. osnovnu školu završio je u Žepču kao i gimnaziju u Katoličkom školskom centru »Don Bosco«. Teološki studij je završio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Red đakonata primio je 1. prosinca 2013. u Žepču, a za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je u sarajevskoj katedrali 29. lipnja 2014. Neko vrijeme tajnik kardinala Vinka Puljića, a trenutačno postdiplomac na Fakultetu Crkvene povijesti na rimskom sveučilištu Gregorani s boravkom u Hrvatskom zavodu sv. Jeronima. Vlč. Ivešić nije nepoznat Crkvenoj javnosti, a dosadašnjim istraživačkim radom ukazao je na nužnost istraživanja i objavljivanja »zaboravljenih« dokumenata, spisa i publikacija. Tako je naime napisao i obranio magistarsku radnju 2020. In difesa dei propri ideali: La vita e l’operato di Krunoslav Draganović fino al 1945. - U obranu vlastitih ideala: život i djelo Krunoslava Draganovića do 1945. Riječ je o habilitacijskoj radnji dr. Krunoslava Draganovića (1903.-1983.) u njegovu znanstvenu natjecanju i usponu za sveučilišnog docenta na katedri Crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, 1940. Radnja, ocijenjena kao sustavna i izvrona, ostala je u ladicama KBF-a više od 80 godina, sve do njezine cjelovite objave u Rimu, a jedan je njezin dio od četrdesetak stranica bio već objavljen u časopisu Croatia Sacra u Zagrebu. Doktorand Ivešić sada je priredio drugu knjigu, također s povijesnom tematikom, o navodnu »Stepinčevu pismu« papi Piju XII. od 18. svibnja 1943., i to izvornu vatikansku inačicu koja do sada u cijelosti nije bila predočena javnosti. Pismo je izvorno napisano na talijanskom jeziku na 16 stranica s 41 prilogom ratnih dokumenata, ponajviše četničkih nedjela na području NDH. Prilozi nisu bili tada prevedeni na talijanski. Ovom Ivešićevom obradom je dokazano kakvim su se sve neutemeljenim konstrukcijama na osnovi nevjerodostojnih vrela protiv kardinala Stepinca i Katoličke Crkve služile komunističke sudske vlasti i kasnija propagandna pseudohistoriografska literatura povlačeći za sobom njezine zaključke.