Blago Vjere

IP 2. Totus Tuus

NEKA ARHEOLOŠKO-TOPOGRAFSKA PITANJA IZ AKTA CRKVENIH SABORA ODRŽANIH U SALONI 530 I 533. GODINE

MIROSLAV KATIĆ

Sažetak

Dosadašnje analize akta crkvenih sabora održanih u Saloni 530. i 533. zahvaćale su u problematiku arheološke topografije s više ili manje uspjeha. Zbog iskrivljenih naziva mjestâ, konfuznosti u tekstu, nepoznatih toponima, neki autori su doveli u pitanje njihovu autentičnost. Nova kasnoantička središta koja su nastala na obali, otocima i zaleđu tražila su i bolje uređenu crkvenu organizaciju, osobito nakon oslobađanja Salone od ostrogotske vlasti. U šestomu se stoljeću intenzivira izgradnja crkava kako u samoj Saloni, tako i na prostoru metropolije. U radu se opisuju prostorne datosti novih biskupija, njihova infrastrukturna povezanost i gospodarski značaj. Činjenica da su pojedine crkve izgrađene uz trase rimskih cesta, u neposrednoj blizini kasnoantičkih utvrda, do sada nije bila razmatrana. Nepoznati toponimi navedeni u aktima salonitanskih koncila zapravo su imena novonastalih kasnoantičkih središta i utvrda rasutih u priobalju i zaleđu Dalmacije.

Ključne riječi: salonitanski crkveni sabori; arheološka topografija; izgradnja crkava; kasnoantička središta

O autoru

MIROSLAV KATIĆ (Split, 1965.) završio je studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu godine 1993. Kao arheolog-konzervator počeo je raditi godine 1994. u Ministarstvu kulture - Konzervatorskom odjelu u Splitu. Od 1994. vodio je više zaštitnih arheoloških istraživanja u srednjoj Dalmaciji od kojih su važnija ona u gradu Hvaru, u Starom Gradu na Hvaru, Visu, Solinu, u Baškoj Vodi, Konjskom, Katunima i drugim mjestima Dalmatinske zagore. Od godine 2007. radio je u Konzervatorskom odjelu u Trogiru, a od 2010. ravnatelj je te ustanove. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2001. na temi Grčko-helenistička keramika Farosa. Doktorirao 2010. na Filozofskom fakultetu u Zadru na temi Urbanistički i kulturni profil antičke Isse. Godine 2018. imenovan je ravnateljem Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Osnovao je arheološku zbirku u Baškoj Vodi. Do sada je objavio 30 znanstvenih radova i sudjelovao na nekoliko znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu.

English

SOME ARCHAEOLOGICAL-TOPOGRAPHICAL ISSUES FROM THE ACTS OF THE CHURCH COUNCILS HELD IN SALONA IN THE YEARS 530 AND 533

MIROSLAV KATIĆ

Abstract

Previous analyzes of the acts of the Church Councils held in Salona in 530 and 533 dealt with the issues of archaeological topography with more or less success. Due to distorted names of places, confusions in texts, unknown place names, some authors questioned theirauthenticity. The new late Roman centres that appeared on the coast, the islands and in the hinterland were also looking for a better organized Church organization, especially after the liberation of Salona from the Ostrogoth rule. In the 6th century, the construction of churches intensified both in Salona itself and in the area of the Metropolis. The aforementioned work describes the territorial features of the new dioceses, their infrastructural connection and economic significance. The fact that certain churches were built along the routes of Roman roads, in the immediate vicinity of late Roman fortifications, has not been considered until now. The unknown place names listed in the acts of the Salonitan councils are actually the names of the newly created late Roman centres and forts scattered along the coast and in the hinterland of Dalmatia.

Key words: Salonitan Church councils; archaeological topography; construction of churches; late Roman centres

About the author

MIROSLAV KATIĆ was born in 1965 in Split. He completed his studies in archaeology at the Faculty of Philosophy in Zagreb in 1993. He started working as an archaeologist-conservator in 1994 in the Ministry of Culture - the Conservation Department in Split. Since 1994, he has led several protective archaeological investigations in Central Dalmatia, the most significant of them are those in the Hvar town, Stari Grad on Hvar, Vis, Solin, Baška Voda, Konjsko, Katuni and other places in the Dalmatian Hinterland (Dalmatinska zagora). From 2007 he worked in the Ministry of Culture, the Conservation Department in Trogir, and from 2010 as the director of this institution. He received his master's degree at the Faculty of Philosophy in Zagreb in 2001 on the subject of Grčko-helenistička keramika Farosa (The Greek-Hellenistic ceramics of Faros). He received his doctorate in 2010 at the Faculty of Philosophy in Zadar on the topic Urbanistički i kulturni profil antičke Isse (Urban and Cultural Profile of Ancient Issa). In 2018, he was appointed the director of the Museum of Croatian Archaeological Monuments in Split. He founded the archaeological collection in Baška Voda. So far, he has published 30 scientific papers and participated in several scientific meetings in Croatia and abroad.