Blago Vjere

IP 2. Totus Tuus

PAPA IVAN PAVAO II. U MISLI PRVAKINJE HRVATSKOGA KATOLIČKOG NOVINARSTVA SMILJANE RENDIĆ

SILVANA BURILOVIĆ CRNOV

Sažetak

Smiljana Rendić (1926. - 1994.) hrvatska književnica, vatikanistica i prvakinja hrvatskoga katoličkog novinarstva iza sebe je ostavila bogatu pisanu ostavštinu uz nekoliko knjiga, stotine članaka objavljenih u crkvenom i svjetovnom tisku, a sačuvana je i njezina obilna korespondencija. S nekolicinom svećenika pokrenula je Glas Koncila koje su postale aktualne novine s velikim značenjem za Crkvu u Hrvatskoj kroz desetljeća komunističke vladavine. Kao suradnica i članica uredništva tih novina pisala je za različite rubrike, osobito je pratila događanja u Vatikanu i papina putovanja i obraćanja vjernicima. S posebnom pažnjom pisala je o papinim susretima s rubnim društvenim skupinama, malenima, djecom, nezaštićenima, bolesnima i ožalošćenima. U radu ćemo prikazati kako je Rendić doživjela papu Ivana Pavla II., prvoga papu iz socijalističke zemlje, kojeg je pratila od početka pontifikata 1978. pa do njezine smrti 1994. Koje je Papine poruke proročanski donijela u svojim tekstovima? Dok su drugi mediji šutjeli o L. Walesi i sindikatu Solidarnost, samo su čitatelji Glasa Koncila mogli pratiti što se događa u Poljskoj. Rendić je pokazala iznimnu osjetljivost za novost koja dolazi nenasilnim putem jer je i sama više puta bila žrtva komunističkih progona. Međutim, u njezinim osobnim pismima nailazimo i na neke kritike upućene na pontifikat pape Ivana Pavla II.

Ključne riječi: Ivan Pavao II., Smiljana Rendić, Glas Koncila, papinske kronike

O autorici

Silvana Burilović Crnov voditeljica je Tiskovnog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije u kojem radi od 2006. godine. Na Suvremenom učilištu u Splitu 2009. završila je za menadžera za odnose s javnošću. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu je 2006. diplomirala filozofsko-teološki studij, licencirala 2015. godine, a potom 2019. doktorirala iz fundamentalne teologije o temi „Smiljana Rendić: katolička novinarka i pratiteljica Drugoga vatikanskog sabora.“ Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u srpnju 2023. Izabrana je u naslovnog docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja teologije i medija te izlaže na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i simpozijima. Vanjska je suradnica na KBF-u u Splitu na kojem predaje kolegij “Recepcija Drugoga vatikanskog koncila kod laika u Crkvi u Hrvatskoj”. Članica je Matice Hrvatske, hrvatske sekcije European Society of Women in Theological Research, Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu i Hrvatskoga društva katoličkih novinara, a bila je članica Odbora HBK za sredstva društvenih komunikacija (2007.-2020.). Supruga je i majka troje djece.

English

POPE JOHN PAUL II IN THE THOUGHTS OF THE SMILJANA RENDIĆ, A CHAMPION OF THE CROATIAN CATHOLIC JOURNALISM

SILVANA BURILOVIĆ CRNOV

Abstract

Smiljana Rendić (1926-1994), Croatian writer, Vaticanist and champion of Croatian Catholic journalism, left behind a rich written legacy of several books, hundreds of articles published in church and secular press; her abundant correspondence has been preserved as well. Together with several priests, she started the Catholic newspaper Glas Koncila, which became a topical newspaper of great significance for the Church in Croatia through the decades of the Communist rule. As an associate and member of the editorial board of that newspaper, she wrote various editorials, especially following events in the Vatican and the Pope's travels and addresses to the faithful. She wrote with special care about the Pope's encounters with marginal social groups, the little ones, children, the vulnerable, the sick and the bereaved. In this paper, we will show how Rendić experienced Pope John Paul II, the first pope from a socialist country, who she followed from the beginning of his pontificate in 1978 until her death in 1994. Which of the pope's messages did she prophetically conveyed in her texts? While other media kept silent about L. Walesa and the Solidarity trade union, only Glas Koncila readers could follow what was happening in Poland. Rendić showed exceptional sensitivity to novelties that come in a non-violent way because she herself was a victim of Communist persecutions several times. However, in her personal letters we also come across some criticism directed at the pontificate of the Pope John Paul II.

Key words: John Paul II; Smiljana Rendić; Glas Koncila; papal chronicles