Blago Vjere

IP 2. Totus Tuus

POVIJEST SPASENJA U POVIJESTI HRVATA PREMA IVANU PAVLU II.

IVAN BODROŽIĆ

Sažetak

Ivan Pavao II. u svojim obraćanjima hrvatskim hodočasnicima u Rimu i na svojim putovanjima često je isticao različite detalje iz povijesti hrvatskoga naroda potičući Hrvate da budu ponosni na vlastitu povijest. No nikada nije isticao samo neke događaje iz junačke povijesti, već redovito one presudne događaje iz takozvane svete povijesti, to jest povijesti vjere. U tomu se smislu referirao na pokrštenje Hrvata i na kasnije slavne događaje i situacije u kojima su Hrvati obranili i očuvali svoju vjeru. Na taj način Ivan Pavao II. uočava koliko se povijest hrvatskoga naroda ucjepljuje u povijest spasenja naroda Božjega, osobito po zajedništvu s Katoličkom Crkvom. Štoviše, vrlo jasno ističe koliko je bila životno važna povezanost s Rimskom Crkvom koju predvodi biskup koji je Kristov namjesnik i nasljednik svetoga Petra, te kao takav glava čitavoga kršćanstva. Promatrajući povijest hrvatskoga naroda kao »svetu« povijest, Ivan Pavao II. će poticati Hrvate da toga i sami budu svjesni, te da u svojoj povijesti ne promatraju samo niz događaja, već da traže korijene koji sežu u Božje korijene i Božji plan, te da u tako promatranoj povijesti crpe snagu za budućnost. Štoviše, ne samo za vremenitu i zemaljski budućnosti, već za vječnost.

Ključne riječi: hrvatska povijest; Rimska Crkva; papinska služba; povijest Crkve; povijest spasenja

O autoru

IVAN BODROŽIĆ (Svib/Imotski, 1968.) osnovnoškolsko obrazovanje završio je u Svibu i u Splitu, a srednju školu u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Splitu. Dvije godine filozofsko-teološkoga studija pohađao je na Teologiji u Splitu, a ostale četiri na Sveučilištu Santa Croce u Rimu, gdje je i diplomirao 1994. Nakon diplome nastavlja poslijediplomski studij Patrologije na Patrističkom institutu Augustinianum u Rimu, na kojemu je doktorirao 2000. obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom Numerologija u misli svetog Augustina. Po završetku doktorskoga studija kao vanjski suradnik predaje Latinski jezik I i II na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Splitu. Godine 2004. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta te predaje na Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskoga nauka KBF-a Split. Godine 2007. primljen je u Međunarodno udruženje za patrističke studije (Association Interntionale d Études Patristiques), a iste godine izabran je i za člana Književnoga kruga u Splitu. Od 2010. do 2019. profesor je na KBF-u u Zagrebu, a od 2019. na KBF-u u Splitu. Surađivao je na više znanstvenih projekata i i bio organizator niza znanstvenih skupova. Godine 2022. dobitnik je fakultetske nagrade za izvrsnost u znanstvenom radu. Od akademske godine 2022./2023. obnaša dužnost prodekana za znanost na KBF-u u Splitu.

English

THE HISTORY OF SALVATION IN THE HISTORY OF THE CROATS ACCORDING TO JOHN PAUL II

IVAN BODROŽIĆ

Abstract

John Paul II in his addresses to Croatian pilgrims in Rome or on his travels, often emphasized various details from the history of the Croatian people, encouraging the Croats to be proud of their own history. But he never emphasized some events from heroic history only, but always those decisive events from the so-called sacred history, that is, the history of faith. In this sense, he referred to the Christianisation of the Croats and to later famous events and situations in which the Croats defended and preserved their religion. In this way, John Paul II observes to what extent the history of the Croatian nation is integrated into the history of salvation of the God's people, especially through communion with the Catholic Church. Moreover, he very clearly points out how vitally important was the connection with the Roman Church, led by the bishop who is the Christ's vicar and the Saint Peter's successor, and as such the head of the entire Christianity. Observing the history of the Croatian people as «sacred» history, John Paul II encourages the Croats to be aware of this themselves, in their history not to observe only a series of events, but to look for the roots that go back to the God's roots and the God's plan, and from such observed history to draw strength for the future. Moreover, not only for the temporal and earthly future, but for the eternity.

Keywords: Croatian history; Roman Church; papal office; history of the Church; history of salvation

About the author

IVAN BODROŽIĆ (b. 1968, Svib/Imotski) completed his primary education in Svib and Split, and secondary school at the Archbishopric Classical Grammar School in Split. He attended two years of philosophical and theological studies at the Theology in Split, and the other four at the Santa Croce University in Rome, where he graduated in 1994. After his graduation, he continued postgraduate studies in Patrology at the Augustinianum Patristic Institute in Rome, where he received his doctorate in 2000, defending his doctoral dissertation entitled Numerology in the Thought of St. Augustine. After completing his doctoral studies, he taught Latin I and II at the Catholic Theological Faculty in Split as an external associate. In 2004, he was elected to the scientific-teaching position of assistant professor and teaches at the Department of History of Christian Literature and Christian Science at the Catholic Theological Faculty, Split. In 2007, he was admitted to the International Association for Patristic Studies (Association Internationale d Études Patristiques), and in the same year he was elected a member of the Literary Circle cultural society in Split. From 2010 to 2019, he was a professor at the Catholic Theological Faculty in Zagreb, and from 2019 at the Catholic Theological Faculty in Split. He collaborated in and lead several scientific projects and organized a number of scientific meetings. In 2022, he won the Faculty Award for Excellence in Scientific Work. Since the academic year 2022/2023 he is the vice-dean for science at the Catholic Theological Faculty in Split.