Blago Vjere

IP 2. Totus Tuus

ST. POPE JOHN PAUL II: A VISIONARY LEADER AND AN EXEMPLARY RELIGIOUS EDUCATOR

ANGELINA GAŠPAR and JADRANKA GARMAZ

Abstract

St. Pope John Paul II's leadership and statecraft reflected his visionary approach and diplomatic prowess. His influence transcended religious boundaries, leaving an indelible mark on the global stage as he tirelessly worked towards a more inclusive, compassionate, and just world. He was credible due to the strength of his character, charisma, moral authority, and unwavering commitment to his convictions. As an excellent religious educator, he put much effort into faith formation, compassionate catechesis, and human dignity promotion. Through his teachings and personal example, he inspired individuals to deepen their faith, engage with the world, and live out the Gospel values of love, mercy, and justice. His impact on Catholic education continues to resonate, shaping the spiritual lives of the faithful and fostering a more informed, tolerant, and faithful Church. As a spiritual leader, he addressed pressing global challenges, consistently condemning violence, terrorism, war and advocating peaceful solutions and dialogue between nations. His firm opposition to the death penalty and his commitment to promoting the sanctity of life from conception to natural death established him as a champion for human dignity and justice. Acknowledging his weaknesses and seeking forgiveness for the Church's past mistakes, he modelled servant leadership by dedicating himself to the spiritual and material well-being of others, particularly the marginalized and disadvantaged. His genuine care for individuals and willingness to serve as a shepherd and guide earned him the respect and admiration of millions worldwide. This article explores the coverage of St. Pope John Paul II in Croatian digital media and whether they portray him in such a positive light. We employed qualitative content and comparative analyses to uncover nuances, emotions, recurring patterns, and differences in selected religious and secular Croatian digital media writing about St. Pope John Paul II.

Keywords: St. Pope John Paul II; leadership; religious educator; Croatian digital media; content analysis

About the author

ANGELINA GAŠPAR is a computational linguist. She got a PhD degree in Information and Communication Sciences from the University of Zagreb and an M.A. in English and French Languages and Literature (the University of Zadar). She is an assistant professor and a part-time lecturer in Theological English at the Catholic Faculty of Theology, University of Split. She has published research papers in natural language processing, computer-assisted translation, corpus linguistics, and computer-assisted terminology extraction. She has participated in the projects funded by the USA Office of Naval Research (ONR) Grant N00014-15-1-2789 (ongoing, 2020-2024) and ONR Grant N00014-15-1- 2789 (2015-2019).

JADRANKA GARMAZ is a full professor and the head of the Department of Religious Pedagogy and Catechetics at the Catholic Faculty of Theology, University of Split. Her research interests include religious education, catechesis, life-long learning, church and society, and communicative theology. She has organized many scientific conferences, published several books, edited numerous Conference Proceedings, and was involved in many research projects. Currently, she has taken part in the project The Contribution of Religious Education to Coexistence in a Multicultural Society (2020-2024) at the Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb, founded by the Croatian Science Foundation.

Croatian

SV. IVAN PAVAO II.: VIZIONARSKI VOĐA I PRIMJER VJEROUČITELJA

ANGELINA GAŠPAR i JADRANKA GARMAZ

Sadržaj

Vodstvo i državništvo svetoga Ivana Pavla II. odražavali su njegov vizionarski pristup i diplomatsku snagu. Njegov je utjecaj nadilazio vjerske granice, ostavljajući neizbrisiv trag na globalnoj pozornici dok je neumorno radio na sveobuhvatnijem, suosjećajnijem i pravednijem svijetu. Vlastitu vjerodostojnost izgradio je zahvaljujući snazi svoga karaktera, karizmi, moralnomu autoritetu i nepokolebljivoj predanosti svojim uvjerenjima. Kao vrsni vjeroučitelj, mnogo se trudio u vjerskomu odgoju, suosjećajnoj katehezi i promicanju ljudskoga dostojanstva. Svojim učenjima i osobnim primjerom nadahnuo je pojedince u produbljivanju njihove vjere, uključivanju u svijet i življenju evanđeoskih vrijednosti ljubavi, milosrđa i pravde. Njegov utjecaj na katoličko obrazovanje nastavlja odjekivati, oblikujući duhovne živote vjernika i njegujući informiraniju, tolerantniju i vjerniju Crkvu. Kao duhovni vođa okretao se gorućim globalnim izazovima, dosljedno osuđujući nasilje, terorizam, rat te zagovarajući mirna rješenja i dijalog među narodima. Čvrsto protivljenje smrtnoj kazni i predanost promicanju svetosti života od začeća do prirodne smrti postavili su ga kao prvaka u borbi za ljudsko dostojanstvo i pravdu. Priznajući vlastite slabosti i tražeći oproštenje za pogreške Crkve iz prošlosti, oblikovao je vodstvo služenjem posvećujući se duhovnoj i materijalnoj dobrobiti drugih, osobito marginaliziranih i obespravljenih. Njegova istinska briga za pojedince i želja za služenjem kao pastir i vodič priskrbili su mu poštovanje i divljenje milijuna diljem svijeta. Ovaj članak istražuje u kolikoj su mjeri hrvatski digitalni mediji izvještavali o svetomu papi Ivanu Pavlu II. i jesu li ga prikazivali u takvom pozitivnom svjetlu. Autorice su koristile kvalitativne sadržaje i komparativne analize kako bi otkrile nijanse, emocije, ponavljajuće obrasce i razlike u odabranim vjerskim i svjetovnim hrvatskim digitalnim medijskim tekstovima o svetom papi Ivanu Pavlu II.

Ključne riječi: sv. Ivan Pavao II.; vodstvo; vjeroučitelj; hrvatski digitalni mediji; analiza sadržaja

O autoru

ANGELINA GAŠPAR (Sinj, 1964.) majka troje djece, udana. Osnovnu, osnovnu glazbenu te pripremni stupanj srednje škole završila je u Sinju, a maturirala 1982. u Brodograđevnom školskom centru Split za zanimanje inokorespondent. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru diplomirala je 1987. Engleski jezik i književnost i Francuski jezik i književnost. Doktorirala je 2013. informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U ožujku 2019. izabrana je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja Društvenih znanosti, polja Informacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstvene grane Informacijskih sustava i informatologije. Od 1998. do 2011. radila je kao prevoditeljica u Ministarstvu unutarnjih poslova RH. Godine 2012. izabrana je u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, polje Filologija, grana Anglistika. Od 2005. do 2009. honorarni je predavač Engleskoga jezika na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Od 1996 do 1997. radila je u Ministarstvu vanjskih poslova, DKP-Sofija, Bugarska. Od 1986. do 1996. radila je u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju, Srednjoj školi bana Josipa Jelačića u Sinju i Osnovnoj školi Marka Marulića u Sinju.

JADRANKA GARMAZ (Koprno/Šibenik, 1974.) nositeljica je Katedre religiozne pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Završila je studij teologije, studij filozofije i religijske kulture na Teološkom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Doktorirala je godine 2002. na doktorskom studiju katehetike i religijske pedagogije na Sveučilištu u Innsbrucku. Istraživačko zanimanje usmjerava prema vjerskomu odgoju, katehezi, cjeloživotnom obrazovanju, Crkvi i društvu i komunikativnoj teologiji. Organizirala je brojne znanstvene skupove, objavila nekoliko knjiga, uredila brojne zbornike radova i uključena je u mnoge istraživačke projekte. Trenutačno sudjeluje u projektu The Contribution of Religious Education to Coexistence in a Multicultural Society (2020-2024) pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.