Blago Vjere

IP 2. Totus Tuus

SV. IVAN PAVAO II U ŽITNICI HRVATSKE - TEOLOŠKO-PASTORALNI NAGLASCI POHODA

STANISLAV ŠOTA I MARIJA HARDI

Sažetak

Tijekom trećega pohoda Republici Hrvatskoj 2003., sv. Ivan Pavao II. pohodio je Osijek i Đakovo. Na slavlju sv. mise u Osijeku 7. lipnja sudjelovalo je 207.000 vjernika. Tom prigodom Papa je službeno zaključio petogodišnji sinodski hod Druge biskupijske sinode Đakovačke i Srijemske biskupije: »Pođite u svoje vjerničke zajednice, u svoje domove i na svoja radna mjesta, te kao vjerni učenici Gospodinovi u duhu Evanđelja u svojoj životnoj svakodnevici ostvarujte sinodske odluke«. Autori u radu iznose osnovne teološko-pastoralne naglaske i poruke upućene stanovnicima čitave Slavonije, Srijema i Baranje, a ne samo vjernicima Đakovačke i Srijemske biskupije. U prvomu dijelu kratko analiziraju suradnju Ivana Pavla II. s kardinalom Franjom Šeperom, rođenim Osječaninom, Papinim prvim pročelnikom Kongregacije za nauk vjere. Na početku homilije Papa se spomenuo kardinala Šepera i njegova rodnoga Osijeka te njihove suradnje u prvim godinama papinske službe. Drugi dio aktualizira Papin poziv na vrednovanje i dostojanstvo zemljoradnika, njihova rada, kao i opasnosti napuštanja sela, posebice u kontekstu doživljenoga svehrvatskog demografskog sloma. Naime, prema popisu stanovništva iz 2021. u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji je 388.305 vjernika katolika, odnosno 62.118 vjernika manje u odnosu na prethodni popis. Gubitak od 13,37 % vjernika u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji zahtijeva traženje novih pastoralnih prioriteta, napose promjena u pastoralu župe i župnih zajednica, što je Ivan Pavao II. Posebno istaknuo u homiliji.

Ključne riječi: Ivana Pavao II.; »žitnica Hrvatske«; Franjo Šeper; demografski slom; pastoralni prioriteti

O autoru

STANISLAV ŠOTA (Bapska, 1969.) od godine 2015. predaje kao viši asistent na katedri Pastoralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu. U znanstveno zvanje izvanrednog profesora izabran je 6. veljače 2023.
MARIJA HARDI (Vukovar, 1998.) diplomirala je godine 2022. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu te upisala poslijediplomski licencijatski i doktorski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

English

ST. JOHN PAUL II IN THE «GRANARY OF CROATIA» - THEOLOGICAL AND PASTORAL HIGHLIGHTS OF THE VISIT

STANISLAV ŠOTA AND MARIJA HARDI

Abstract

During his third visit to the Republic of Croatia, in 2003, St. John Paul II visited Osijek and Đakovo. The celebration of the Mass in Osijek on June 7 was attended by 207,000 believers. On that occasion, the Pope officially concluded the five-year synod of the Second Diocesan Synod of the Đakovo and Srijem Diocese: «Go to your communities of faith, to your homes, and to your workplaces, and as faithful disciples of the Lord, in the spirit of the Gospel, in your daily life, implement the decisions of the synod.» In the article, the authors present basic theological and pastoral emphasis and messages addressed not only to the faithful of the Đakovo and Srijem Diocese, but also to the inhabitants of the regions of Slavonia, Srijem and Baranja. In the first part, they briefly analyze the collaboration between John Paul II and Cardinal Franjo Šeper, born in Osijek, the Pope's first head of the Congregation for the Doctrine of the Faith. At the beginning of his homily, the Pope mentioned Cardinal Šeper and his native Osijek and their cooperation in the first years of his pontificate. The second part actualizes the Pope's call for the evaluation and dignity of farmers, their work, as well as the dangers of leaving the countryside, especially in the context of the experienced all-Croatian demographic collapse. Namely, according to the 2021 census, there are 388,305 Catholic believers in the Đakovo-Osijek Archdiocese, that is, 62,118 believers fewer as compared to the previous census. The loss of 13.37 % of the faithful in the Đakovo-Osijek Archdiocese requires search for new pastoral priorities, especially changes in the pastoral care of the parish and the parish communities, which John Paul II highlighted in his homily.

Key words: John Paul II; «Granary of Croatia»; Franjo Šeper; demographic collapse; pastoral priorities

About the author

STANISLAV ŠOTA (b. 1969, Bapska) Since 2015, has been teaching as a senior assistant at the Department of Pastoral Theology at the Catholic Theological Faculty in Đakovo. On February 6, 2023, he was elected to the scientific title of associate professor.
MARIJA HARDI (b. 1998, Vukovar) graduated from the Catholic Theological Faculty in Đakovo in 2022., and enrolled to the postgraduate Licentiate and Doctoral Theology studies at the Catholic Theological Faculty in Zagreb.