Blago Vjere

IP 2. Totus Tuus

»SVETO SAVEZNIŠTVO« PREDSJEDNIKA RONALDA REAGANA I PAPE IVANA PAVLA II.

IVAN MATIJEVIĆ

Sažetak

Ronald Reagan bio je pod snažnim dojmom kada je papa Ivan Pavao II. posjetio svoju rodnu Poljsku godine 1979. U njemu i u Poljskoj prepoznao je »ključ« za pobjedu nad ateističkim sovjetskim komunizmom. Od početka svojega mandata Reagan je bio okružen suradnicima od kojih su većina bili katolici. Jedan od njemu najbližih bio je William Clark, savjetnik za nacionalnu sigurnost i autor uredbe (NSDD-32) o obuzdavanju sovjetske kontrole i vojne prisutnosti u svijetu. Krugu ljudi od predsjednikova najvećeg povjerenja pripadali su ravnatelj CIA-e Bill Casey, ministar pravosuđa Edwin Meese, ministar obrane Caspar Weinberger i ambasadorica u UN-u Jeane Kirkpatrick. Clark i Casey održavali su snažnu i stalnu komunikaciju izravno s Vatikanom ili preko nadbiskupa Laghija u Washingtonu. Formalizirana je 10. siječnja 1984. kada su Sjedinjene Američke Države objavile uspostavu diplomatskih veza sa Svetom Stolicom i imenovale svoga ambasadora. Papa i Predsjednik susreli su se četiri puta: dvaput u Rimu (1982. i 1987.), u Fairbanksu (1984.) i Miamiju (1987.). Njihov prvi susret obilježio je zajednički zaključak da »ateistički komunizam živi u laži i da će na kraju propasti«. Deklasificirani dokumenti i svjedočanstva sudionika ovih događaja jasno pokazuju da su Papa i Predsjednik redovito komunicirali i često se savjetovali. Koristili su svaku priliku da bi govorili o slobodi upozoravajući na njezinu besplatnost i opasnu podložnost pogrešnom tumačenju. Reagan je tijekom svibnja 1985. posjetio Fatimu koju je spominjao u obraćanju portugalskim parlamentarcima. O njoj su ga informirali Tony Dolan, katolik i jedan od njegovih glavnih tekstopisaca, i Frank Shakespeare, američki ambasador u Portugalu. Predsjednikovu je pažnju 1987. privuklo i Međugorje, čak je tražio od ambasadora Kingona da mu pribavi adresu Marije Pavlović kako bi joj pisao. Reagan i Ivan Pavao II. bili su snažno povezani. Odmah nakon što je Predsjednik umro 2004., Papa je pozdravio njegove doprinose povijesnim događajima koji su promijenili živote milijuna ljudi, posebice Europljana.

Ključne riječi: Ivan Pavao II.; Ronald Reagan; komunizam; SAD; Sveta Stolica

O autoru

IVAN MATIJEVIĆ (Split, 1982.) izvanredni je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu gdje drži nastavu na kolegijima iz antičke povijesti. Specijalizirao se za teme iz rimske vojne povijesti. Objavio je više od sedamdeset radova različitih kategorija i knjigu Officium consularis provinciae Dalmatiae - Vojnici u službi namjesnika rimske Dalmacije u doba principata. Izlagao je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Dobitnik je Nagrade za znanost Sveučilišta u Splitu 2020. Područje njegova znanstvenog zanimanja su organizacija i djelovanje rimske vojske, povijest Rimskoga Carstva i rimske provincije Dalmacije, posebno njezina glavnoga grada Salone.

English

«HOLY ALLIANCE» BETWEEN PRESIDENT RONALD REAGAN AND POPE JOHN PAUL II

IVAN MATIJEVIĆ

Abstract

Ronald Reagan was very much impressed when Pope John Paul II visited his native Poland in 1979. In him and in Poland he recognised the «key» to the victory over the atheistic Soviet Communism. From the beginning of his term, Reagan was surrounded by associates, most of whom Catholics. One of those closest to him was William Clark, the national security adviser and the author of the decree (NSDD-32) on curbing the Soviet control and military presence in the world. The President's inner circle included CIA Director Bill Casey, Justice Secretary Edwin Meese, Defence Secretary Caspar Weinberger and UN Ambassador Jeane Kirkpatrick. Clark and Casey maintained intensive and constant communication with the Vatican, directly or through Archbishop Laghi in Washington. It was formalized on January 10, 1984, when the United States of America announced establishing diplomatic ties with the Holy See and appointed its ambassador. The Pope and the President met four times: twice in Rome (1982, 1987), in Fairbanks (1984) and Miami (1987). Their first meeting marked the joint conclusion that «atheistic Communism lives in a lie and will eventually fail». Declassified documents and testimonies by participants in these events clearly show that the Pope and the President communicated regularly and consulted frequently. They used every opportunity to speak of freedom, warning of its gratuitousness and dangerous susceptibility to misinterpretation. During May of 1985, Reagan visited Fatima, which he mentioned in an address to the Portuguese parliamentarians. He was informed about it by Tony Dolan, a Catholic and one of its main speech writers, and Frank Shakespeare, the American ambassador to Portugal. In 1987, the President's attention was also drawn to Međugorje, he even asked Ambassador Kingon to get him the address of the seer Marija Pavlović, so he could write to her. Reagan and John Paul II were strongly connected. Immediately after the President died in 2004, the Pope hailed his contributions to historic events that changed the lives of millions of people, especially the Europeans.

Keywords: John Paul II; Ronald Reagan; Communism; USA; Holy See

About the author

IVAN MATIJEVIĆ (b. 1982. Split) is an associate professor at the Department of History of the Faculty of Philosophy in Split, where he teaches courses in classical history. He specialized in the topics from the Roman military history. He published over seventy works of different categories and the book Officium consularis provinciae Dalmatiae - Soldiers in the service of the Governor of Roman Dalmatia during the Principate. He spoke at numerous national and international scientific meetings. He is the winner of the 2020 Science Award of the University of Split. His scientific interests are the organization and operation of the Roman army, the history of the Roman Empire and the Roman province of Dalmatia, especially its capital, Salona.