Blago Vjere

IP 2. Totus Tuus

ULOGA DON FRANE BULIĆA I DON LOVRE KATIĆA U OČUVANJU I OSNAŽIVANJU ODNOSA RIMSKOGA PRVOSVEĆENIKA I CRKVE U HRVATA

MARIO MATIJEVIĆ

Sažetak

Godine 1933. Središnji katolički narodni savez je za početak Svete godine (2. travnja 1933.) posredstvom don Lovre Katića zatražio od don Frane Bulića sastavljanje zavjetnoga natpisa koji je trebao biti uklesan u stijenu zagrebačke Prvostolnice. Iako do postavljanja natpisa nikada nije došlo, don Frane Bulić sastavio je i predao natpis u kojemu kroz djelovanje rimskih biskupa tijekom povijesti donosi pregled uske sveze hrvatskoga naroda, Crkve u Hrvata i Svete Stolice. Sastavljeni natpis ipak je kroz neko vrijeme ugledao svjetlo dana u primjerenom obliku, naime poslužio je kao predložak za sastavljanje unikatne publikacije koju su potpisali upravo don Frane Bulić i don Lovre Katić, a koja je poklonjena tadašnjemu Papi kao zavjetni dar i spomen na ponovnu institucionalnu uspostavu odnosa između Crkve u Hrvata i rimskoga biskupa. Istraživanje temeljeno na ovomu natpisu/povelji sagledava dugogodišnji znanstveno-istraživački rad dvojice svećenika, znanstvenih prvaka Splitsko-makarske (nad)biskupije, a koji je usmjeren otkrivanju i definiranju povijesnih odnosa, kao i inzistiranju na njihovu očuvanju i produbljivanju u kulturno-društvenom, a tako i u crkvenom i pastoralnom smislu. Nemjerljiv doprinos dvojice svećenika i znanstvenika postavio je okvire budućih istraživanja kao i odnosa.

Ključne riječi: Sveta godina; Katolički savez; don Frane Bulić; don Lovre Katić; rimski biskup; međunarodni odnosi

O autoru

MARIO MATIJEVIĆ (Split 1984.) Nakon završene srednje škole upisuje preddiplomski filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Na Fakultetu je diplomirao 2010. godine, s radom "Dan Gospodnji u postmodernim uvjetima" i stekao akademski naziv diplomirani teolog. Radi kao urednik u Javnoj ustanovi u kulturi "Zvonimir" Solin, a osim uredničkog rada na periodičnim i samostalnim publikacijama, organizira prigodne izložbe, predstavljanja publikacija i druga kulturna događanja. Voditelj je više projekata u kojima "Zvonimir" surađuje s nadbiskupijskim, državnim, županijskim i gradskim institucijama.

English

THE ROLE OF REV. FRANE BULIĆ AND REV. LOVRE KATIĆ IN PRESERVING AND STRENGTHENING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ROMAN HIGH PRIEST AND THE CROATIAN CHURCH

MARIO MATIJEVIĆ

Abstract

In the year 1933, for the beginning of the Holy Year (April 2, 1933), the Central Catholic People's Union (Središnji katolički narodni savez), through Rev. Lovre Katić, asked Rev. Frane Bulić to compose a votive inscription that was to be carved into a stone block of the Zagreb Cathedral. Although the inscription has never been placed, Rev. Frane Bulić compiled and submitted an inscription in which, through the actions of Roman bishops throughout history, he provided an overview of the close bond between the Croatian people, the Croatian Church and the Holy See. The text nevertheless saw the light of the day in an appropriate form after some time, namely it served as a template for creating a unique publication signed by the very Rev. Frane Bulić and Rev. Lovre Katić, that was presented to the then Pope as a votive gift and a memorial to the institutional re-establishment of the relations between the Croatian Church and the Roman Bishop. The research based on this inscription/charter looks at the long-term scientific research work of the two priests, scientific champions of the Split-Makarska (Arch)Diocese, aimed at discovering and defining historical relationships, as well as insisting upon their preservation and deepening in the cultural and social, as well as in the ecclesiastical and the pastoral, senses. The immeasurable contribution of the two priests and scientists set the frameworks for future research as well as relations.

Keywords: Holy Year; Catholic Union; Rev. Frane Bulić; Rev. Lovre Katić; Bishop of Rome; international relations

About the author

MARIO MATIJEVIĆ (Split 1984) After finishing high school, he enrolled in undergraduate philosophical and theological studies at the Catholic Theological Faculty of the University of Split. He graduated from the Faculty in 2010, with the paper "The Lord's Day in postmodern conditions" and obtained the academic title of graduate theologian. He works as an editor at the Public Institution in Culture "Zvonimir" Solin, and in addition to editorial work on periodical and individual publications, he organizes special exhibitions, presentations of publications and other cultural events. He is the leader of several projects in which "Zvonimir" cooperates with archdiocesan, state, county and city institutions.